Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  1.1 In deze algemene voorwaarden van Pepijn Griffioen ICT Ondersteuning hebben de hierna te noemen termen de volgende betekenis:
  a. Voorwaarden: de algemene voorwaarden Pepijn Griffioen ICT Ondersteuning;
  b. Opdracht: een overeenkomst tussen Pepijn Griffioen ICT Ondersteuning en opdrachtgever voor de levering van diensten inclusief de Voorwaarden;
  1.2 De Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van iedere aanbieding en iedere Opdracht.
  1.3 Door de opdrachtgever voorgestelde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet bindend, tenzij en voor zover deze specifiek schriftelijk door Pepijn Griffioen ICT Ondersteuning zijn aanvaard.
  1.4 Afwijkingen op de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  1.5 Indien een of meerdere bepalingen in de Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden geldig en van kracht. Opdrachtgever en Pepijn Griffioen ICT Ondersteuning zullen alsdan de nietige of niet afdwingbare bepaling vervangen door één of meerdere nieuwe bepalingen die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo nauwgezet mogelijk zullen benaderen.
 2. Uitvoering van de Opdracht
  2.1 Pepijn Griffioen ICT Ondersteuning zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Pepijn Griffioen ICT Ondersteuning zal zich hiervoor inspannen, maar geeft geen garantie met betrekking tot het resultaat. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de werkzaamheden wordt uitgevoerd door Pepijn Griffioen en dat opdrachtgever te allen tijde verplicht is het tarief van de voorrijkosten te voldoen indien van toepassing, ongeacht het resultaat van de dienstverlening. Mocht een bepaalde taak van de opdracht niet of niet goed genoeg zijn uitgevoerd wordt voor dit deel van de opdracht niet betaald. Voor de overige goed uitgevoerde taken wordt wel betaald met de afgesproken tarieven. Pepijn Griffioen bepaalt zelf of de taak goed genoeg is uitgevoerd en zal dit altijd op een eerlijke en redelijke manier doen.
  2.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Pepijn Griffioen ICT Ondersteuning aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan Pepijn Griffioen ICT Ondersteuning worden verstrekt.
  2.3 Pepijn Griffioen ICT Ondersteuning is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  2.4 Indien Pepijn Griffioen ICT Ondersteuning en opdrachtgever zijn overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Pepijn Griffioen ICT Ondersteuning de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen ter zake de daaraan voorafgaande fase volledig is nagekomen.
  2.5 Opdrachtgever garandeert dat hij of zij de eigenaar van het product is ten aanzien waarvan de diensten worden geleverd en geen gebruik maakt van illegaal verkregen software en/of materialen. Opdrachtgever vrijwaart Pepijn Griffioen ICT Ondersteuning voor eventuele aanspraken van derden in verband daarmee, alsmede in verband met de uitvoering van de Opdracht.
  2.6 De geleverde diensten zullen uitsluitend verricht worden op het adres, welke bij het aangaan de Opdracht door de klant is opgegeven.
  2.7 Bij het aantreffen van onrechtmatigheden bij opdrachtgever zal Pepijn Griffioen ICT Ondersteuning te allen tijde melding doen bij de daarvoor geldende instantie(s).
  2.8 Werkgeversgezag, toezicht en leiding met betrekking tot de werkzaamheden die worden uitgevoerd door de werknemers van Pepijn Griffioen ICT Ondersteuning berust bij Pepijn Griffioen ICT Ondersteuning. Opdrachtgever komt in dit verband nadrukkelijk geen instructiebevoegdheid toe.
 3. Wijziging van de Opdracht
  3.1 Indien Pepijn Griffioen ICT Ondersteuning en opdrachtgever een wijziging of aanvulling van de Opdracht overeenkomen, kan het tijdstip van voltooiing van de Opdracht wijzigen. Pepijn Griffioen ICT Ondersteuning zal opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
  3.2 Tijdsinschattingen van Pepijn Griffioen ICT Ondersteuning zijn slechts indicaties waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
 4. Klachten
  4.1 Klachten over de geleverde diensten dienen door opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na voltooiing van de betreffende Opdracht per brief, per e-mail of per online contactformulier op de website, te worden gemeld aan Pepijn Griffioen ICT Ondersteuning.
 5. Betaling
  5.1 Betaling anders dan door middel van de door Pepijn Griffioen ICT Ondersteuning aangegeven betalingsmethodes is niet mogelijk.
  5.2 Indien Pepijn Griffioen ICT Ondersteuning incassomaatregelen moet treffen tegen de opdrachtgever, is de opdrachtgever naast de wettelijke (handels)rente ook de wettelijke incassokosten verschuldigd.
 6. Tarieven
  6.1 Alle door Pepijn Griffioen ICT Ondersteuning vermelde tarieven zijn, indien anders vermeld, exclusief BTW.
  6.2 Pepijn Griffioen ICT Ondersteuning heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen. Voor de geldende tarieven zie www.pepijngriffioen.nl.
 7. Verzuim
  7.1 Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover Pepijn Griffioen ICT Ondersteuning niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling of andere formaliteiten in verzuim.
 8. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
  8.1 Pepijn Griffioen ICT Ondersteuning is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook onverschillig door welke oorzaak, behoudens in het geval van opzet en/of grove schuld van Pepijn Griffioen ICT Ondersteuning. Indien en voor zover op Pepijn Griffioen ICT Ondersteuning enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot 3 maal het factuurbedrag van de Opdracht.
  8.2 Opdrachtgever vrijwaart Pepijn Griffioen ICT Ondersteuning voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever gebruikte of verstrekte materialen of gegevens in verband met de uitvoering van de Opdracht.
  8.3 Het geven van adviezen over aan te kopen software of hardware behoort niet tot de kerntaken van Pepijn Griffioen ICT Ondersteuning. Wanneer Pepijn Griffioen ICT Ondersteuning aan opdrachtgever gevraagd of ongevraagd een suggestie doet over een aankoop, handelt Pepijn Griffioen ICT Ondersteuning niet als tussenpersoon, handelsagent, distributeur, of verkoper van de door opdrachtgever aangekochte software of hardware. Opdrachtgever dient zelf bij de leverancier na te gaan of eventueel aan te kopen software of hardware geschikt is voor het systeem en beoogde gebruik van de opdrachtgever. Pepijn Griffioen ICT Ondersteuning verstrekt ter zake geen enkele garantie.
 9. Overmacht
  9.1 Geen van de partijen is verantwoordelijk of aansprakelijk voor een vertraging of een tekortkoming in de nakoming van de Opdracht die het gevolg is van overmacht (een niet toerekenbare tekortkoming).
 10. Toepasselijk recht en geschillen
  10.1 De Voorwaarden, de Opdracht en andere opdrachten die voortvloeien uit of in verband staan met de Opdracht zullen uitsluitend worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die zich voordoen in verband met de Voorwaarden, een Opdracht of andere opdracht die voortvloeien uit of verband houden met een Opdracht, dienen met uitsluiting van elke andere rechter aan de bevoegde rechter te Utrecht te worden voorgelegd.